България е дом за 70% от птиците в Европа

У нас се срещат 420 вида птици

Опазването на птиците и дивата природа на България вече четвърт век е грижа на Българското дружество за защита на птиците, съобщава на сайта си дружеството.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие – 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас.

От тях световно застрашени са 16 вида:

– египетски лешояд, който е най-бързо намаляващата хищна птица в Европа и се среща се основно в Източните Родопи;

– царски орел, който е бил сред най-многобройните грабливи птици у нас, а сега са останали само 26 двойки, главно в Сакар и Западна Странджа;

– червеногуша гъска, която е най-рядката гъска в целия свят, близо 90% от световната ѝ популация зимува у нас в Шабла и Дуранкулак;

– ловен сокол, който е на ръба на изчезването и няма установени гнездящи двойки в България;

– голям креслив орел, който се среща при миграция и рядко зимува по Черноморското крайбрежие;

– малка белочела гъска, която често зимува в района на Шабла, Дуранкулак и бургаските езера;

– тръноопашата потапница – зимува у нас в бургаските езера;

– водно шаварче – среща се при миграция, гнезди в Полша, Беларус, Украйна;

– ледена потапница – срещани са единични екземпляри и малки групи през зимата и при миграция;

– кадифена потапница – среща се главно по Черноморското крайбрежие, зимува у нас;

– тънкоклюн свирец – на практика изчезнал вид, в миналото наблюдаван най-често по Черноморското крайбрежие;

– голяма дропла – изчезнал като гнездящ вид, в последните години има единични наблюдения през зимата в Добруджа и Бургаско;

– обикновенна гургулица – гнездящо-прелетен вид, разпространен в цялата страна, със стабилна тенденция в числеността на вида;

– средиземноморски буревестник – българското Черноморско крайбрежие се посещава от хиляди птици, гнездящи в Средиземно море;

– кафявоглава потапница – гнездящ и зимуващ вид предимно по Черноморието, поречието на р. Дунав и някои изолирани находища във вътрешността на страната, силно намаляла численост през последните години;

– ушат гмурец – единични екземпляри се срещат през зимата и по време на миграция, основно по Черноморското крайбрежие.

https://www.sinoptik.bg/news/bylgariia-e-dom-za-70-ot-pticite-v-evropa-2517