СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ В НТС – ЯМБОЛ

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ
В ТО НА НТС – ЯМБОЛ
От 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
– с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
– над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение:
* да се обади в Учебния център на ТО на НТС – Ямбол, за информация и
лична консултация- Дом на науката и техниката- стая 204, тел.0886656916
и 0887037505
* да си направи копие на дипломата за образование и приложенията към нея
* да си направи копие на документи за допълнителна квалификация и преминати
обучения
* да внесе лично или по електронен път в Бюро по труда по адресна
регистрация ЗАЯВЛЕНИЕ /по образец/, в което да посочи обучението за което
иска да получи ваучер.
* след одобрение от Бюрото по труда да представи уведомлението си в
Учебния център на НТС – Ямбол / в офисите в Ямбол или Елхово/ за регистрация и започване на обучение

ТО на НТС – Ямбол, Учебен център – стая 204
тел.: 046663383, 0886656916, 0887037505

НТС – гр. Елхово, ул. Дунав № 3
тел. 0478/88-322;GSM: 0886/656 919
e-mail: elhovo_nts@abv.bg