Национален конкурс „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА’2020” и „МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА’2020”

Национален конкурс „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА’2020” и „МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА’2020”

. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

  • За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;
  • За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ И СРОК НА ПОДАВАНЕ

1. Предложение за номиниране на кандидати за наградите в конкурса имат право да правят всички юридически лица.

2. Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Мотивирано предложение от юридическото лице, предлагащо кандидата, подготвено в съответствие с критериите за оценка и с писмени доказателства в подкрепа на номинираната кандидатура.

2.2. Формуляр (лист) с личните данни на кандидата, който съдържа трите му имена, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионално-инженерна, научна и обществена биография.

3. Срок и адрес за подаване на документите: 31.05.2020 г.

Адрес: 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” № 108,
Федерация на научно-техническите съюзи в България,
Направление „Обща организация и координация”.
Е-mail: m.antonov@fnts.bg   b.denchev@fnts.bg
Информация за конкурса ще бъде качена на сайта на ФНТС: www.fnts.bg.

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ

1. Обществена значимост на цялостната професионална (конструкторска, технологична, организационна, производствена) дейност;

2. Регистрирани изобретения и/или нововъведения;

3. Участие в реализиране на пазарни пробиви в резултат на внедряване на изобретения и/или нововъведения;

4. Създаване и оценка на нивото на нови продукти, изделия, услуги, сортове и нови енергийни източници;

5. Създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси;

6. Потвърдени икономически резултати от инженерната дейност;

7. Наличие на социални резултати от инженерната дейност.

IV. НАГРАДИ ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА

Комисия, назначена със заповед на Председателя на ФНТС, предлага за одобрение от ИБ на УС на ФНТС по един първенец в двете категории на Конкурса, на който се връчват съответните награди, както следва:

  • За „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА” – Плакет „Инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.
  • За „МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА” – Плакет „Млад инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 800 (осемстстотин) лева.