Служба по трудова медицина

През 2000г. ТО на НТС – Ямбол регистрира първата, за Ямболска област, Служба по трудова медицина. СТМ е водеща в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. СТМ разполага с офиси в градовете Сливен, Ямбол и Елхово и активно работи в Ямболска и Сливенска област.

 ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

–  ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И       ЗДРАВЕ, ОЦЕНКА НА РИСКА

–  ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

–  ОБУЧЕНИЕ

–  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 За контакти:

Ямбол  ул. Джон Атанасов” №8 , O886/657004;  тел./факс: 66 33 98 тел.: 66 33 91

Сливен ул. “Стефан Караджа” №2, ДКЦ 2, етаж 3, кабинет 88А,

GSM – 0876 779 508,   0882285498

Елхово ул. “Дунав” №3 тел.: 0478/8 83 22 , GSM – 0886/656 919

E-mail: nts-yambol@mbox.contact.bg