XX НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

XX НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА БЪЛГАРСКО ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТНО ДРУЖЕСТВО /БИАД/

П Р О Г Р А М А 

16 ноември 2023

ЗАЛА № 3

9.30ч. – 10.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10.00 ч. – ОТКРИВАНЕ

10.15ч. – 12.30 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

 

I-ва сесия

Председател – д-р Красимира Арсова

1 ОЛЕГ МИХАЙЛОВ – МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО

НА БАЗИРАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО МЕТОДА 3-2-1 В SOLIDWORKS –

ПРЕРАБОТКА

2 ПОЛИНА КЕСОВА – ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

РЕАКТИВНИТЕ МОЩНОСТИ И КОМПЕНСАЦИЯ НА COS Φ В

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО В

ПРЕДПРИЯТИЕ

3 МИЛЕН СИМЕОНОВ, ПЕНЬО ПЕНЕВ – СТАНДАРТЪТ ЗА БЕЗЖИЧНА

КОМУНИКАЦИЯ 802.11AX –ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

НА СИГНАЛА

4 ПЕТЪР ПЕТРОВ – ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА

ПЕРИОДИЧНОСТТА НА РЕМОНТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ С

ПЕРИОДИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ

5 СИЯНА ЯНКОВА – ПЕРСПЕКТИВИ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И ПРОГНОЗИ

В БЕЗПИЛОТНАТА АВИАЦИЯ

6 ГЕОРГИ БАЛЕВ, ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА

СИЛОВИ ФИЛТРИ ЗА ШИМ-БАЗИРАНИ НЕПРЕКЪСВАЕМИ

ЗАХРАНВАНИЯ

7 МАРИЯ ПОПОВА, ПОЛИНА ВЕЛИЧКОВА – ПРЕЧИСТВАНЕ НА

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ВИСОКО ОРГАНИЧНО НАТОВАРВАНЕ И

ГЕНЕРИРАНЕ НА БИОМЕТАН

8 ЕЛИЯ СТОЯНОВА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГОРСКИ

ПОЖАРИ: АНАЛИЗИРАНЕ НА ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ И

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

12 30 – 13 30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

13 30 – 15 00 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

 

II-ра сесия

Председател – д-р Дина Цоневска

9 MARIYA GEORGIEVA, ANATOLIY ANGELOV – TREATMENT OF ACID

MINE DRAINAGE IN A TWO-CHAMBER MICROBIAL FUEL CELL

10 АНТОН БЛАГОЕВ – ЕКОЛОГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО

НА NO-TILL ТЕХНОЛОГИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

11 НИКОЛЕТА КИРЧЕВА И ТОДОР ДУДЕВ – ТЕОРЕТИЧНО

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ГАЛИЙ-БАЗИРАНИ КОМПЛЕКСИ

ВЪРХУ СИДЕРОФОРНИТЕ СИСТЕМИ НА ДИВ И МУТАНТЕН ЩАМ P.

aeruginosa

12 СТЕФАН ДОБРЕВ И СИЛВИЯ АНГЕЛОВА – СУПРАМОЛЕКУЛНИ

КОМПЛЕКСИ НА СТИРИЛОВИ БАГРИЛА С КУКУРБИТУРИЛИ:

ИЗСЛЕДВАНЕ С МЕТОДИТЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ХИМИЯ

13 ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВА И ВАЛЯ НИКОЛОВА – ПРИРОДНИ И

СИНТЕТИЧНИ ХЕЛАТОРИ ЗА МЕТАЛНИ КАТИОНИ: ТЕОРЕТИЧНО

МОДЕЛИРАНЕ НА КОМПЛЕКСИ

14 ТЕОДОР ГАЙТАНСКИ – ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ

ТРАНСПОРТА В ЕС И БЪЛГАРИЯ

15.00 – 15.30 КАФЕ-ПАУЗА

15.30 – 17.30 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

 

III-та сесия

Председател – д-р инж. Лъчезар Георгиев

15 ВИОЛИН ЦВЕТОМИРОВ МИТЕВ – ИНФРАСТРУКТУРНИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩЕТО НА ЖП ТРАНСПОРТА В

УЧАСТЪКА СОФИЯ-ВИДИН

16 МИРЯНА МАШЕВА, РОСТИСЛАВ ВАСИЛЕВ – ВАЛИДИРАНЕ НА

РАБОТАТА НА СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА

„ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ-АВТОМОБИЛ“

17 РАЛИЦА ТОПАЛОВА – ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА

18 МАРИН ЖЕЛЕВ – УСКОРИТЕЛНИ И ЗАБАВИТЕЛНИ ШЛЮЗОВЕ ПРИ

ПЪТНИ ВЪЗЛИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА – НЕОБХОДИМОСТ,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В

БЪЛГАРИЯ, АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ И САЩ (КАЛИФОРНИЯ)

19 ДИНА ЦОНЕВСКА – ИЗВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР

КАТО КЛЮЧОВ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РПМ

20 СИЛВИЯ ЖЕЛЯЗКОВА-ВАРАДИНОВА – ЦЕЛИ И РЕАЛИЗИРАНИ

МЕРКИ НА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” С ЦЕЛ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

21 ИВАН ЦОНЕВ, ЛЪЧЕЗАР ХРИСЧЕВ – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ИЗПИТВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ETICS ЗА ВЕТРОВИ

ВЪЗДЕЙСТВИЯ

22 ВЕСЕЛИН ПАНКОВ, ЗОРНИЦА МИТРЕВА – СОФТУЕР

“БОНИТИРОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА

МАСЛОДАЙНА РОЗА”

ДИСКУСИЯ НА “ЧАША ВИНО”

 

17 ноември 2023

ЗАЛА № 3

10.00ч. – 12.30 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

 

IV-та сесия

Председател – доц. д-р инж. Кремена Деделянова

23 АНИ ДИМИТРОВА – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА

БЪЛГАРИЯ

24 MARTA LECHEVA, ANATOLIY ANGELOV – ALGAE-ASSISTED

MICROBIAL FUEL CELL, FOR TREATMENT OF WASTEWATER WITH A

HIGH SULPHATE CONTENT

25 АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА – MAGNEBOT

26 АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА – STAR SEEKER

27 ИВЕЛИНА ИВАНОВА , МИКАЕЛА ДАФОВА, ПЕТЪР ГАТЕВ – ХЛЯБ

ЗАКВАСЕН С КЕФИР

28 ГАБРИЕЛА ПОПОВА – НОВОСТИ В КОРЕКЦИЯТА НА МИОПИЯ

29 ВЯРА ГЕОРГИЕВА – УЧАСТИЕТО В ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ,

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ

30 АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ – ЗЪБНИ

ЗАЦЕПВАНИЯ В КИНЕМАТИЧНИ СКУЛПТУРИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА

ИЗКУСТВОТО

31 АТАНАС ПАВЛОВ – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА –

НЕОКЛАСИЧЕСКА МИГРАЦИОННА ТЕОРИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Времето за представяне на един доклад е до 15 минути.

Организационният комитет си запазва правото да прави промени в програмата!