НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

„НИКОЛА ПУШКАРОВ”

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКО ПОЧВОВЕДСКО ДРУЖЕСТВО

П О К А Н А

за

ЧЕСТВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА 5-ТИ ДЕКЕМВРИ

И

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

ПОД ПАТРОНАЖА НА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 

5 декември 2023 г., гр.София

ФНТС, гр.София, ул.„Раковски” 108

Дом на науката и техниката

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. ПОЧВОЗНАНИЕ И ЕКОЛОГИЯ
  2. МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ
  3. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

5 ДЕКЕМВРИ

9:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 – 10:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

10:15 – 12:00 ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

12:00 – 13:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 – 15:00 ДОКЛАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

15:00 – 16:00 КАФЕ-ПАУЗА И ПОСТЕРНА СЕСИЯ

16:00 – 16:30 ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЧЕСТВАНЕТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ

Научните доклади да са на работните езици (български, английски или руски) в обем до 6 страници, вкл. таблици, фигури и литературни източници, формат А4, поле от всички страни 2 cm, шрифт Arial 12, разстояние между редовете – Single.

Докладът да съдържа: Заглавие (без езикови съкращения, изписано с главни букви, центрирано, Bold), и под него име и фамилия на автора, месторабота и Е-mail адрес за кореспонденция на

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дн Ирена Атанасова, ИПАЗР

Зам. председатели:

проф. д-р Виолета Божанова, ССА

проф. дсн Божидар Георгиев, НТССЗ

български и английски езици. Резюме (до 250 думи) и ключови думи (до 6) на български и английски езици. Въведение. Материали и методи. Резултати и обсъждане. Заключение. Литература.

За означаване на мерните единици се използва международната система SI.

Таблиците и фигурите се включват в текста. Заглавията им и текстовата част в тях се изписват на български или руски и английски езици.

Цитиранията в текста се визуализират, като в скоби се изписва фамилията на автора (на латиница) и годината на публикуване, напр. (Levis, 2019). Цитираните публикации се прилагат в края на доклада, подредени азбучно според фамилията на първия автор. Литературните източници на кирилица се изписват, като имената на авторите и на източниците се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски език.

Време за изнасяне на доклад – до 20 минути. Всеки автор може да участва с не повече от два доклада като първи автор. Постерите да не надвишават размер 594/841мм (формат А1).

Пленарните доклади, избрани доклади по трите направления и докладите от постерната сесия (по желание) ще бъдат публикувани във вписан в Националния референтен списък на НАЦИД електронен сборник с доклади от научния форум с ISSN 2683-0663 (on-line).

проф. дтн Георги Тасев, ССКБ

проф. д-р Методи Теохаров, БПД

Членове:

проф. д-р Венета Кръстева, ИПАЗР, България

акад. дтн Христо Белоев, ДХК, РУ, България

проф. д-р Стефан Доер, Англия

Проф. д-р Мишел Боер, AnaEE, Франция

проф. д-р инж. Валерий Чумаков, Русия

проф. дн Михаил Брошков, Украйна

проф. д-р Вйекослав Танасковик, Северна Македония

проф. д-р инж. Снежан Божков, ИПАЗР, България

доц. д-р Мариана Христова, ИПАЗР, България

доц. д-р Здравка Петкова, ИПАЗР, България

доц. д-р Милена Керчева, ИПАЗР, България

доц. д-р Ценко Въчев, ИПАЗР, България

доц. д-р Ганка Баева, ИРЕМК, България

доц. д-р инж. Кирил Стефанов, ЛТУ, България

д-р инж. Валентин Владут, Румъния

Техн. секретари: гл.експерт Тоня Попова

гл.експерт Пенка Костадинова

гл. експерт Силвия Петрова

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател: доц. д-р Мая Бенкова, ИПАЗР

Членове:

проф. д-р Елена Тодоровска, ССА

проф. дсн Александър Садовски, ИПАЗР

проф. д-р Светла Русева, ИПАЗР

проф. д-р Тотка Трифонова, ИПАЗР

проф. д-р Радка Донкова, ИПАЗР

проф. д-р Екатерина Филчева, ИПАЗР

проф. д-р Оля Караджова, ИПАЗР

проф. д-р Тома Шишков, ИПАЗР

доц. д-р Маргарита Николова, ИПАЗР

доц. д-р Пламен Иванов, ИПАЗР

доц. д-р Цецка Симеонова, ИПАЗР

Доц. д-р Весела Петрова, ИПАЗР