БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

За управителите

С промяна на ЗЗБУТ – ДВ, бр.97/05.12.2017 г. отпада изискването за подаване на уведомление по чл.15.

Това важи, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

За работодателите

С въвеждането  на нов Правилник за реда за вписване и водене на Централен професионален регистър на строителя сред документите, които Комисията за проверка може да изисква е и удостоверение за преминало обучение по Наредба № РД-07-2/2009 г. на МТСП.

Към органите по БЗР

Органът по БЗР /Безопасност и здраве при работа/  трябва да изготви годишен анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд и да го представи пред ГУТ, КУТ на предприятието

1 039 thoughts on “БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Comments are closed.