СЕМИНАР ПО ГЕОДЕЗИЯ

СЕМИНАР ПО ГЕОДЕЗИЯ

На 20 юни 2024 г. в Дома на науката и техниката в град Ямбол в зала „Проф. Иван Попов”  се проведе семинар на тема „Проблеми, предизвикателства, решения  и първа регулация в устройственото планиране /ПУП по чл.16 от ЗУТ/. В семинара бяха включени следните теми:

1. Нормативни способи при урегулиране на поземлени имоти в неурегулирани територии и такива с неприложена първа регулация.

2.Основни изисквания и условия за прилагане на нормите на чл. 16 от ЗУТ – особености при възлагане, разработване, процедиране.

3.Основни акценти на правилата за ПУП по чл. 16 от ЗУТ – подходящи територии за прилагане на способапо чл. 16 от ЗУТ; определяне на обхват на планиране; преобразуване на собствеността на поземлените имоти; избор на размер на корекционния коефициент на редукция и др.

4.Алтернативни варианти при изработване на план за регулация: урегулиране с прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ (тип: „градска комасация“) или по реда на чл. 17 от ЗУТ (регулация по имотни граници).

Лектор на семинара беше  гл. ас. д-р  инж.  Надежда Ярловска.

След семинара се проведе среща по актуални теми за стратегия за развитието на Геодезията, Картографията и Кадастъра. На събитието присъстваха и споделиха актуални новини и наболели теми в сферата на геодезията, кадастъра  и свързаните с тях области –

инж. Иван Деянов, председател на Националната професионална секция  “ГПГ” към КИИП и д-р инж. Иван Калчев, председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България във Федерация на НТС.

Организатори на семинара бяха:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ

“ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ”

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КЛУБ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ – ЯМБОЛ