Оптимизация на училищната мрежа в Ямбол

Програмата за оптимизация на училищната мрежа в Ямбол бе одобрена единодушно от членовете на Консултативния съвет по образование
С пълно единодушие членовете на Консултативния съвет по образование в Ямбол подкрепиха предложената от кмета Програма за оптимизация на училищната мрежа в общината. Идеята е заложените мерки да бъдат реализирани за предстоящата учебна 2018/2019 г.

На първо място те предвиждат сливане на ОУ „Хр. Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“, като новото основно училище ще се помещава в базата на ОУ „Хр. Смирненски“ и ще приеме неговото име. Мотивите за сливането са все по-намаляващият и недостатъчен брой на учениците в тези училища, което води до финансови затруднения, занижено качество на образователния процес и неефективно използване на сградния фонд. Показателно е, че в рамките на последните 5 години броят на учащите се е намалял драстично, като в ОУ „Хр. Смирненски“ през учебната 2012/2013 е имало 339 ученика, разпределени в 17 паралелки, а в през настоящата 2017/2018 броят им е едва 137, обхванати в 7 паралелки.

В ОУ „Д. Дебелянов“ за същия период тенденцията е спад от 211 на 168 ученика. И двете училища изпитват затруднения с пълняемостта на паралелките, като тя изкуствено се поддържа с прием на деца от съседни общини като „Тунджа“ и Стралджа. През 2017 г. се наложи Общински съвет – Ямбол да гласува дофинансиране на 3 маломерни паралелки в тези учебни заведения.

Предвиденото за учебната 2018/2019 г. сливане ще доведе до постигане на по-добро съотношение „брой ученици на един учител“, запазване на работните места на педагогическите специалисти и осигуряването на пълен норматив за преподавателите; целесъобразно използване на финансовите ресурси, преструктуриране на разходите и насочването им за модернизация на учебния процес, включително заделяне средства за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; уплътняване на сградния фонд и създаване условия за по-добра целодневна организация на учебния ден.

По-ефективното управление на публичните средства ще даде възможности и за модернизиране на материално-техническата база. Сливането на училищата е подкрепено и с писмени становища на двамата директори.

От друга страна, Програмата за оптимизация на училищната мрежа в Ямбол предвижда преместването на НУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ в сградата, ползвана в момента от ОУ „Д. Дебелянов“. Началното училище е едно от най-старите в града и се ползва с устойчив авторитет за високо качество на образователния процес. От тази учебна година то функционира и като иновативно училище, заради въведените съвременни методи на обучение. Сегашният сграден фонд на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обаче е крайно недостатъчен предвид броя на учениците и не позволява пълноценно въвеждане на целодневна организация на учебния ден. Преместването в новата база ще доведе до въвеждането на обучение само в една смяна, самостоятелни класни стаи за всяка паралелка, ползването на голям училищен двор с няколко игрища и тенис-корт, също и отделен, голям физкултурен салон.

Третият компонент от Програмата предвижда настоящата сграда на началното училище да бъде предоставена за ползване на Общински детски комплекс (ОДК), който функционира като Център за подкрепа за личностно развитие, а от януари т.г. в структурата му влиза и Центърът за кариерно ориентиране. Това ще позволи събирането на всички клубове и школи, функциониращи към ОДК в една сграда, с допълнителното предимство да бъде в централната част на града.

Приетата единодушно от членовете на Консултативния съвет по образование Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа от учебната 2018/2019 година в община Ямбол предстои да бъде гласувана на заседание на Общински съвет – Ямбол.

Източник: Пресцентър Община Ямбол