ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

бученията в различните професионални направления имат за цел курсистите да усвоят знания и умения за работа в конкретната професия. Във учебната програма за всяка професия или част от професия е заложено специфично учебно съдържание, което позволява да се изградят професионални компетенции и да се формират качества, необходими за заемане на съответно работно място. Структурата на учебните програми позволява включване на ново учебно съдържание, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите. Програмите са отворени за модули по чужд език, компютърни програми, иновации в съответните професии, умения за работа в екип и други базисни знания. Учебното съдържание може да се разработи в зависимост от конкретните потребности на заявителя и участниците. Продължителността на обучението може да бъде от 300 до 960 учебни часа и има отношение към степента на професионална квалификация, която се придобива след успешното завършване на курса. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 или 18 години (в зависимост от конкретното направление и професия), завършено основно, средно или висше образование (според спецификата на професията) и добро здравословно състояние (според нормативните документи). Професионалното обучение за придобиване на професионалната квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професиата и практика на професията. Те се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия. Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършено 300-часово обучение и се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОН, а втора и трета степен се придобиват след успешно завършване на съответно 660 или 960-часово обучение и се удостоверяват със Свидетелство обр. 3-54 на МОН.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Системите на обучение са одобрени от МОН. Методите на обучение включват: устна комуникация, диалог, работа с текст /четене, слушане с разбиране/, граматични и лексикални упражнения, самостоятелна писмена и устна работа в ситуационен план, нагледност чрез аудио- и видеоматериали, беседаи, диалози и др. Проверката на знания е писмена – диктовки, преразкази, преводи от английски на български език и обратно, есета и граматични тестове /в зависимост от нивото/ и устна – преразкази, съставяне на диалози и свободно изразяване на мнения по поставени теми. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 години и да бъдат в добро здравословно състояние /според нормативните изисквания/. Преподавателският състав включва само висококвалифицирани преподаватели, специалисти – фиолози. Курсистите получават учебник и учебна тетрадка за съответното обучение и ниво, работна тетрадка и химикал. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време. Успешно завършилите получават: УДОСТОВЕРЕНИЕ – след начално и I-во ниво и СВИДЕТЕЛСВТВО – след II-во и по-високо ниво. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя, и да включва модул със специализирана терминология.

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Курсове които Ви дават опита, който Ви е необходим в постоянно променящия се свят на технологиите.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Усвоете уменията от които се нуждаете в областта на индустрията, транспорта и социалната сфера.