ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обученията в различните професионални направления имат за цел курсистите да усвоят знания и умения за работа в конкретната професия. Във учебната програма за всяка професия или част от професия е заложено специфично учебно съдържание, което позволява да се изградят професионални компетенции и да се формират качества, необходими за заемане на съответно работно място. Структурата на учебните програми позволява включване на ново учебно съдържание, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите. Програмите са отворени за модули по чужд език, компютърни програми, иновации в съответните професии, умения за работа в екип и други базисни знания. Учебното съдържание може да се разработи в зависимост от конкретните потребности на заявителя и участниците. Продължителността на обучението може да бъде от 300 до 960 учебни часа и има отношение към степента на професионална квалификация, която се придобива след успешното завършване на курса. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 или 18 години (в зависимост от конкретното направление и професия), завършено основно, средно или висше образование (според спецификата на професията) и добро здравословно състояние (според нормативните документи). Професионалното обучение за придобиване на професионалната квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професиата и практика на професията. Те се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия. Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършено 300-часово обучение и се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОН, а втора и трета степен се придобиват след успешно завършване на съответно 660 или 960-часово обучение и се удостоверяват със Свидетелство обр. 3-54 на МОН.

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за дейности в администрацията, организацията и управлението на малка фирма, както и дейности за работа като митнически посредник и банков и валутен касиер. Във всяка учебна програма е заложено специфично учебно съдържание, което позволява да се изградят професионални компетенции и се формират качества, необходими за заемане на конкретно работно място в обхвата на посочените професии /част от професия/. Структурата на учебните програми позволява включване на ново учебно съдържание, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите. Програмите са отворени за модули по чужд език, компютърни програми, иновации в съответните професии, умения за работа в екип и други базисни знания и умения. Учебното съдържание се разработва в зависимост от конкретните потребности на заявителите, участниците в курсовете, бюрата по труда и др. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да заемат посочените с програмите работни места, да организират и управляват малка фирма и да водят нейното счетоводство.
ПРОФЕСИИ:
Продавач-консултант
Банково дело
Счетоводна отчетност
Икономист-мениджър
Малък и среден бизнес
Деловодител-архивист
Текстообработване
Маркетинг
Застрахователно и осигурително дело

ИНФОРМАТИКА
С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за изготвяне и работа със софтуер в помощ на дейностите от сферата на икономиката. В учебната програма е заложено специфично учебно съдържание, което позволява да се изградят професионални компетенции и се формират качества, необходими за заемане на конкретно работно място в обхвата на професията /част от професия/. Структурата на учебната програма позволява включване на ново учебно съдържание, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите. Програмата е отворена за модули по чужд език, компютърни програми, иновации в съответните професии, умения за работа в екип и други базисни знания и умения. Учебното съдържание се разработва в зависимост от конкретните потребности на заявителите, участниците в курсовете, бюрата по труда и др. Успешно завършилите обучението по тази програма ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания, съобразно своите желания и възможности.

ТЕХНИКА

 С обучението по професии от професионално направление “Техника”, се цели да се усвоят знания и умения за специфични дейности по професии от твърде широкия обхват на направлението. Във всяка учебна програма е заложено учебно съдържание, чрез което се усвояват знания и практически умения за ремонт и експлоатация на битова, хладилна, климатична и телевизионна техника, шевни и обувни машини и машини в дърводобива. В предвидените квалификационни курсове се усвояват специфични професионални компетенции, осигуряващи трудова заетост на лицата и възможности за развитие на дребен семеен бизнес. Структурата на учебните програми позволява разширяване на учебното съдържание чрез включване на отделни модули, в зависимост от спецификата на съответната техника, желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите – напр. разговорен чужд език, компютърна грамотност, новости в техниката за усвояваната професия, професионална етика, водене на счетоводство, култура на общуването, умения за работа в екип и др. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания , съобразно своите желания и възможности.
ПРОФЕСИИ:
Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост
Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост
Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост
Машини и съоръжения в текстилната промишленост
Стругарство
Заваряване
Шлосерство
Работник в стъкларското производство

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за специфични дейности по професии от твърде широк обхват на производството и обслужването. Във всяка учебна програма е заложено учебно съдържание, чрез което се усвояват знания и умения в областта на шевното и мебелното производство, дърводелството, производство на хляб и сладкарски изделия, обущарство и др. В предвидените квалификационни курсове се усвояват специфични професионални компетенции, осигуряващи трудова заетост на лицата и възможности за развитие на дребен семеен бизнес. Структурата на учебните програми позволява разширяване на учебното съдържание чрез включване на отделни модули, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите – напр. знания по счетоводство, компютърна грамотност, проучване потребностите на пазара, подготовка на стоката за пласмент, умения за работа в екип и др. знания.и умения. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания, съобразно своите желания и възможности.
ПРОФЕСИИ:
Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
Производство и преработка на месо, месни продукти и рибата
Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
Производство на захар и захарни изделия
Производство на хляб и хлебни изделия
Производство на сладкарки изделия
Производство на консерви
Хранително – вкусова промишленост

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за специфични дейности по професии от твърде широк обхват на строителството. Във всяка учебна програма е заложено учебно съдържание, чрез което се усвояват знания и умения в областта на строителството, водоснабдяване и канализация и пътното строителство. В предвидените квалификационни курсове се усвояват специфични професионални компетенции, осигуряващи трудова заетост на лицата и ангажирането им в социалния живот. Структурата на учебните програми позволява разширяване на учебното съдържание чрез включване на отделни модули, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите – напр. умения за работа в екип, долекарска помощ и др. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания, съобразно своите желания и възможности.
ПРОФЕСИИ:
Помощник в строителството
Стоманобетонни конструкции
Метални конструкции
Сухо строителство
Кофражи
Армировка и бетон
Зидария
Мазилки и шпакловки
Вътрешни облицовки и настилки
Външни облицовки и настилки

СЕЛСКО, ГОРСКО, РИБНО СТОПАНСТВО

С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за дейности в селското, горско и рибно стопанство. Във всяка учебна програма е заложено специфично учебно съдържание, чрез което се усвояват знания и умения , позволяващи да се организират дейности за развитие на личен или семеен бизнес. Структурата на учебните програми позволява разширяване на учебното съдържание или включване на ново, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите, проучването на пазара на съответните стоки, умения за организиране на семеен бизнес, работа в екип и други базисни знания и умения. Такива модули могат да бъдат включени в учебните програми по желание на заявителя или обучаемите. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да извършват основните технологични операции – агротехническа подготовка на почвата, борба с вредители, отглеждане, прибиране, съхранение и подготовка на продукцията за пазара. Те ще могат да упражняват усвоената професия /или част от професия/ и да осигуряват трудова заетост за себе си и своето семейство.
ПРОФЕСИИ:
Лесовъдство
Парково строителство и озеленяване
Цветарство
Билкарство
Пчелар
Лесокултурни дейности
Дърводобив
Рибовъдство
Полевъдство

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 С обучението по професии от това професионалното направление се цели да се усвоят знания и умения за работа в сферата на социалните услуги. В програмите са включени модули за нормативната уредба в социалните дейности, основни методи и техники на социалната медицина, социалната педагогика, рехабилитацията и социалната диагностика. Обучението може да бъде с продължителност до 1020 учебни часа (според потребностите на обучаемите и заявителя при групова заявка) Обучаемите получават знания за методите и техниките за събиране и анализ на информация и за социална оценка на ситуацията.За усвояването и практикуването на тези професии е необходимо кандидатите да имат навършени 18 години и завършено средно и по-високо педагогическо или медицинско образование.
ПРОФЕСИИ:
Социални услуги на деца и семейства в риск
Посредник на трудовата борса
Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

 С обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за специфични дейности по професии от твърде широк обхват на услугите за личността. Във всяка учебна програма е заложено учебно съдържание, чрез което се усвояват знания и умения в областта на хранене, хотелиерски услуги, фризьорство и дейности в помощ на домакинството. В предвидените квалификационни курсове се усвояват специфични професионални компетенции, осигуряващи трудова заетост на лицата и възможности за развитие на дребен семеен бизнес. Структурата на учебните програми позволява разширяване на учебното съдържание чрез включване на отделни модули, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите – напр. разговорен чужд език, компютърна грамотност, професионална етика, водене на счетоводство, култура на общуването, умения за работа в екип и др. Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания , съобразно своите желания и възможности.
ПРОФЕСИИ:
Организация и управление на хотел
Организация на обслужването в хотел
Хотелиерство
Производство на кулинарни изделия и напитки
Обслужване на заведения за обществено хранене
Туристически пътувания
Планински водач
Дамско фризьорство
Мъжко фризьорство

ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ

 С обучението в това направление се цели да се усвоят знания и умения за специфичните дейности по професията Охранител. Обучаемите се занимават с нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции: правната регламентация на частната охранителна дейност и фирмената организация. Структурата на учебната програма включва основни познания от организацията и тактиката при физическа защита на имуществото на физически и юридически лица; при охрана на банки, не банкови финансови институции, инкасо при получен сигнал от СОТ и др. Обучаемите придобиват познания по основните понятия, правила за работа и мерки за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси. В обучението са включени отделни модули компютърно обучение и чуждоезиково обучение. Успешно завършилите обучението ще могат да упражняват професията Охранител.
ПРОФЕСИИ:
Банкова охрана и инкасова дейност
Лична охрана
Физическа охрана на обекти
Организация на охранителната дейност

 

ЕКОЛОГИЯ

Екология и опазване на околната среда
С обучението в това направление се цели да се усвоят знания и умения за специфичните дейности по професията Еколог. Обучаемите се занимават с нормативните актове по отношение на опазване на околната среда, държавния контрол и органите за контрол по опазване на околната среда, санкциите за нарушение на законодателството, международното сътрудничество по проблемите на околната среда основните замърсители и източници на замъсяване на околната среда. Структурата на учебната програма включва основни познания по начините за методите и технологиите за пречистване опазване и рационално използване на почвата и земните недра. Обучаемите придобиват познания по основните понятия “организъм”, “екосистема”. Придобиват се умения за взимане на проби и извършавне на анализи в съответствие с разработените методики по държавните стандарти. В обучението са включени отделни модули компютърно обучение и чуждоезиково обучение. Успешно завършилите обучението ще могат да упражняват професията Еколог.

Художествена дърворезба
Компютърна графика
Графичен дизайн
Моден дизайн
Дърворезбарство
Керамика
 

Обучението в това професионално направление се цели да се усвоят знания и умения за дейности в сферата на дизайна и направата на художествени изделия от различен материал. Във всяка учебна програма е заложено специфично учебно съдържание, което позволява да се изградят професионални компетенции и се формират качества, необходими за съответната професия /част от професия/. Структурата на учебните програми позволява включване на ново учебно съдържание, в зависимост от желанието на заявителя на обучението и потребностите на обучаемите. Програмите са отворени за модули по чужд език, компютърни програми, иновации в съответните професии, умения за работа в екип и други базисни знания и умения. Учебното съдържание се разработва в зависимост от конкретните потребности на заявителите, участниците в курсовете, бюрата по труда и др. . Успешно завършилите обучението по тези програми ще могат да упражняват усвоената професия, да доразвиват професионалните си знания и умения и надграждат тези знания, съобразно своите желания и възможности.