КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
Курсове които Ви дават опита, който Ви е необходим в постоянно променящия се свят на технологиите.
НАЧАЛНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
Обучението е насочено към формиране на практически умения за работа с компютър, информация и приложен софтуер с общо предназначение /Word, Excel, Internet/. Постига се разбиране за компютъра и неговите периферни устройства, както и за работа с тях. Придобиват се умения за използване на възможностите на операционна система Windows; изучава се файловата организация в дървовидна структура, конкретна текстообработваща програма /Word/, електронна таблица /Excel/ и изискванията за работа с Internet. Обучението е организирано на модулен принцип и постига увереност при работа в операционната среда и приложения й софтуер.
Продължителността на обучението може да бъде 45 часа (вечерен), 60 часа (дневен), 90, 120, 150, 180 и 240 учебни часа (в удобно за курсистите време).
Необходимо е кандидатите да имат навършени 14 години и да бъдат в добро здравословно състояние (според нормативните документи).
Обучението завършва с изпит като при курсовете с продължителност 45 и 60 учебни часа изпита е практически, а при курсовете с продължителност от 90 до 240 изпита е по теория и практика.
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
 Обучението дава практически знания и умения за инсталиране и настройване на локални мрежи, разбиране и прилагане на принципите на работа на различните типове мрежи и използването на услугите, предоставяни от различните мрежови среди. Формират се умения за настройване и администриране на права за достъп и разпознаването на различните части от специфичните адреси на протоколи. Оформят се практически умения за справяне с проблемите при различните видове маршрутизация и топология и конфигуриране на IP адреси и стандартни филтри за достъп.
Продължителността на обучението е от 300 до 660 учебни часа (в удобно за курсистите време) и завършва с изпити по теория и практика на професията в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Изискванията към кандидатите са да имат навършени 18 години, завършено средно образование и да бъдат в добро здравословно състояние.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Специализираното обучение дава възможност след завършване на начално компютърно обучение да се разширят знанията и уменията по долу изброените програми:
WORD – обучението дава знания за създаване на документи чрез използване на макети (стилове, маски), за интегрирането на различни обекти (таблици, диаграми, образи и др.) в тях. Изучават се възможностите на програмата за създаване на параметризиран текст (циркулярни писма)
EXCEL – курса е предназначен да запознае обучаемите със създаването на графики и диаграми, използването на логически изрази и условия за решаване на проблеми в средата на електронната таблица с други приложни програми.
ACCESS – обучението формира познания за проектиране структурата на проста база от данни и попълването на съответните данни в диалогов режим; работа с готов макет на база от данни; сортиране и търсене на елементи в базата; преходи към различни режими на работа; дефиниране на заявки към базата от данни, генериране на отчети и отпечатване на базата от данни в различни режими на работа.
INTERNET – курса дава знания за компютърните мрежи, глобалната мрежа Internet, услуги предлагани в интернет, търсачки в Internet; спомага за придобиване на практически умения за работа с електронна поща, специализирани програми за електронна поща, комуникация в реално време и търсене и теглене на софтуер от Internet.
AUTO CAD – обучението е насочено към формиране на практически умения за създаване на инженерна информация и нейният обмен. В курса на обучение курсистите се запознават с основния екран на програмата. Постигат увереност при работа с базови чертожни команди, команди за визуализация, редактиращи команди и др.
Продължителността на обучението е 30 уч. часа за курсовете Word, Excel, Access, Internet и 40 уч. часа за курс Auto Cad.
ОПЕРАТОР КОМПЮТРИ
  В хода на обучението се разширяват и задълбочават практическите и приложните умения в областта на компетентното използване на комуникационните и информационните технологии при решаването на проблеми от професионалната практика. Материала се усвоява с разбиране, за да се достигнат възможности за самостоятелно изучаване на непознат софтуер и ориентиране в работата с нови компютърни системи. Обучението надгражда уменията за работа с бази от данни и системи за управление на бази от данни с цел изучаване на взаимносвързаните съвкупности от данни, структорирани и организирани в големи информационни масиви.
От кандидатите се изисква да имат навършени 18 години, завършено средно образование и да бъдат в добро здравословно състояние (според нормативните документи)
Обучението продължава 300 учебни часа (в удобно за курсистите време) и завършва с изпит по теория и практика на професията в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
УЕБ ДИЗАЙН
 НТС – Ямбол предлага изработване, хостване и поддържане на професионални уеб страници.
За повече информация моля направете запитване.