СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Усвоете уменията от които се нуждаете в областта на индустрията, транспорта и социалната сфера.
ЕЛЕКТРО БЕЗОПАСТНОСТ
  ТО на НТС – Ямбол съгласно Заповед N РД-16-120/13.02.2007 г. на Министерството на икономиката и енергетиката притежава правото за провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по електробезопасност на електротехнически персонал, обслужващ електрически уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000 V. Обучението се организира в съответствие с чл.32, ал.4 от Правилника за безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения – 1986г. (Д-01-008) и Указание №6/24.11.1998г. на МТСП “Главна инспекция по труда”. Притежаването на квалификационна група е задължително условие за работа на електрическия персонал и подлежи на ежегодна заверка. На успешно издържалите изпит се издават легитимни протоколи и Удостоверения. Обучението се провежда ежегодно през следните месеци: февруари – гр. Ямбол април – гр. Ямбол и гр. Елхово септември – гр. Ямбол ноември – гр. Ямбол При заявяване на достатъчен брой курсисти обучението може да се проведе и извън обявените месеци.
МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 ТО на НТС – Ямбол организира периодично краткосрочни курсове по: Мотивация за активно поведение при търсене на работа Мотивация за започване на собствен бизнес Обучението е разделено на модули, включващи въпроси свързани с уменията за себепредставяне при търсене на работа, техники за водене на делови разговор с различни партньори, себеутвърждаващо се поведение, работа в екип и др При заявяване на достатъчен брой курсисти може да се проведе обучение и извън обявените теми.
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ТО на НТС – Ямбол периодично организира краткосрочни курсове за повишаване на квалификационната степен по: Безопасност на труда за огняри Безопасност на труда за специалисти по повдигателни уредби.
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 ТО на НТС – Ямбол е лицензиран да организира интерактивни семинари за Социален асистент по учебна програма, одобрена от Министерството на труда и социалната политика Целите на обучението са разбиране на концепцията за услуги в общността и формиране на знания и умения за предоставяне на домашни (социални) услуги. По време на обучението се добиват познания за ролята и отговорностите на социалния асистент и умения за създаване на адекватни лични отношения с други социални асистенти с цел оформяне на екип. Изграждат се умения за “отсяване” на съществената информация за техния клиент и за отчитане на работата си пред ръководителя, комуникативни умения за изграждане на връзка с клиента, семейството му и другите членове на екипа, както и умения да представи на клиента ясна и достъпна информация по отношение на предлаганите услуги. Регламентират се правата на клиента, и задължанията на социалния асистент да зачита личната свобода и тайна на клиента.
ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Обучението включва организация на работата, часове за техника на безопасност, етика, естетика и лична хигиена на домашния помощник. Изграждат се умения за решаване на проблеми и конфликтни ситуации, за комуникация и работа с институциите. Регламентират се правата на ползвателя и задълженията на домашния помощник да зачита личната свобода и тайна на клиента.
АКТУАЛНИ ТЕМИ
ТО на НТС – Ямбол организира периодично краткосрочни курсове по актуални въпроси на: счетоводното законодателство фискалната политика социалните дейности социалното и здравното осигуряване При заявяване на достатъчен брой курсисти може да се проведе обучение и извън обявените теми.