Българското откритие № 16

Българското откритие № 16

Сега на читателите предлагаме отново среща на инж. А.Ангелов с откривателя, свързана с нови сведения за проведени експерименти, публикувани в сайта на откривателя под формата на видеоклипове    https://dichev.badgad.net

 

инж. Ангелов Христо, в твоята лична страница има прибавени нови видео клипове, които са като допълнение към издадената от теб книга „Непопулярни експерименти по физика“. Би ли споде-лил нещо по този въпрос ?

 

Хр.Дичев – Видео клиповете за които Вие споменавате се явяват като допълнение към книгата в личната ми страница. Те отново подкрепят идеята за „Единство на природните явления“,свързани с понятието гравитомагнетизъм

Но клипове на хартиен носител……?

инж. Ангелов – Клиповете според мен са много интересни и не е ли възможно да се публикуват по няколко кадъра от всеки клип, придружени с обяснение? Надявам се, че ще бъдат интересни на читателите на в.„НО“, а желаещите могат да изгледат клиповете по интернет.

 

Хр. Дичев – Добре! Такъв „хибрид“ предполагам, че се прави за първи път. Да опитаме !

Както вече споменах понятието „ гравитомагнетизъм „свързва гравитацията, електричеството и магнетизма.

С гравитацията експериментите са много ограничен  ,освен ако се потърси аналогичен „земен експеримент“

инж. А.Ангелов – Как се съвместяват твоите експерименти със съвременните наблюдения?

Хр.Дичев – За разлика от „големите“ /мащабни/ изследвания на Вселената, чиито резултати не подлежат на проверка, то „земните“ експерименти имат предимството, че винаги могат да бъдат проверени и дългосрочно тълкувани от учените по света.

инж.А.Ангелов – Това, което се наблюдава при твоите фотоси е твърде сходно със снимки на небесни обекти по страници на списания, весници, интернет публикации и др.

Хр.Дичев – Това е т.н.„Космически дизайн“. Дори като фигури те са широко известни и наистина присъстват като публикации, наблюдения, компютърни симулации и като илюстрации в учебниците по Астрономия. Това се отнася както за произхода на Слънчевата система, така и за Галактиките….

инж.А.Ангелов – Какво показват видео клиповете и могат ли да се направят някакви изводи?

Хр.Дичев – Видео клиповете показват както визуалното сходст-во, така и нещо значимо: Трансформиране на ХАОСА в подред-ба, т.е. създаване на ред от ХАОСА след евентуален взрив.

Клиповете представляват експериментален модел на това как от ХАОТИЧНО РАЗПРЪСНАТИТЕ феромагнитни частици от ръката на експериментатора се подреждат в дъги и кръгове. При промяна интензивността на полето, кръговете започват да се свиват,разрушават се, преминават в спирални структури и завър-

тайки се стават участници в движение около общ център.

инж.А.Ангелов – Какво представляват приложените фигури със заснети  фотоси ?

Хр.Дичев – Тези фотоси всъщност представляват етапи от видео клиповете. Първите снимки на фиг.1 и 2 представляват пръсте-новидна или спирална структура, образувана от феритен прах  ХАОТИЧНО  разпръснат върху съд с вода, под който е поставен цилиндричен ниодимов магнит – 25 Х 30 мм.

Българското откритие – снимки

Фиг.1 – Пръстенова структура, която с приближаване на магнита

към дъното на съда пръстените започват да се свиват към

центъра, превръщайки се в спирални образувания, които

след като се уплътнят се завъртат около този център.

 

Фиг.2 – Спирална структура, образувана по горе описания начин

от феритен прах, която при приближаване на същия

магнит, спиралата започва да се свива и увива в средата

и след уплътняване в центъра, потъва на дъното на съда.

 

Фиг.3 – Нова не наблюдавана до сега двукомпонентна структура,

образувана от феритен прах и алуминиеви стърготини

ХАОТИЧНО РАЗПРЪСНАТИ, както при Фиг.1 и Фиг.2

върху съд с вода.

При приближаване на магнита към дъното на съда, феро-

магнитните частици отново образуват в центъра пръсте-

нова структура, а леките парамагнитни алуминиеви

частици са изтласкани в периферията, наподобяващи

ореол, който като чели притиска пръстените към центъра.

Свиването на пръстените продължава, докато всички

феромагнитни частици потънат на дъното. На тяхното

място остават само алуминиевите частици, които се

сбиват към центъра и образуват кръгло петно.

 

инж.А.Ангелов – Ако обобщим всичко до тук, какви изводи могат да се направят ?

 

Хр. Дичев – Като най-значимо до тук се откроява спонтанното поетапно трансформиране на хаоса в подредба. Новата ненаблю-давана структура на фиг.3, твърде много съвпада и с урока в учебника по астрономия, където водорода и хелия, като леки елементи са изтласкани в гигантските газови планети на Слънчевата система