ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

На основание чл.2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване и във връзка с чл.315, ал.1 от Кодекса на труда и чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, предприятията с повече от 50 човека ежегодно определят до края на месец януари работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.