Обслужване на работници и служители по безопасност и здраве; Оценка на риска;

Анализ и оценка на риска, препоръки за намаляване на рисковете при работа
Оценка на риска – етапи
– Събиране на необходимата информация за анализиране на рисковете
– Идентифициране на рисковете
– Оценяване на риска и вероятността за неговото появяванее
– Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска
Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

1 669 thoughts on “Обслужване на работници и служители по безопасност и здраве; Оценка на риска;