XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2021

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
П Р О Г Р А М А
11 ноември 2021
1000ч. – 1015ч . ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1015ч. – 1230 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ
I-ва сесия
Председател – д-р Стефан Пачеджиев
1 НИКОЛЕТА КИРЧЕВА – ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
МЕХАНИЗМА НА ДЕЙСТВИЕ НА АБИОГЕННИЯ МЕТАЛЕН КАТИОН
ГАЛИЙ (III) С ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА
2 ИЛИЯНА ХРИСТОВА, СИЛВИЯ ТОДОРОВА – ОКСИДНИ
КАТАЛИЗАТОРИ С НОСИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ЗА
ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
3 ВЕНЦИСЛАВ БАКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ – СИНТЕЗ И
ИЗСЛЕДВАНЕ НА 1,8-НАФТАЛИМИДНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА,
ОПЕРИРАЩА ПОСРЕДСТВОМ ФЕТ И ЕМИСИЯ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ
4 НИКОЛ ДОНКОВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ – 1,8-НАФТАЛИМИДНО
МОЛЕКУЛНО ЛОГИЧЕСКО УСТРОЙСТВО “AND” ЗА БЪРЗА
ДИАГНОСТИКА НА РАКОВИ КЛЕТКИ
5 МИРЕЛА ДЖАМБАЗОВА, ВЕСЕЛИН ЖЕЛЕВ – СТРУКТУРА И
СВОЙСТВА НА ОКСИДНИ СИСТЕМИ НА БАЗАТА НА ШУНГИТ
6 ЗЛАТИ МАРКОВ, НИКОЛАЙ СОЛАКОВ – ИЗБОР НА БАКТЕРИАЛЕН
ЩАМ ПРОДУЦЕНТ, НЕОБХОДИМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИТИНАЗЕН ЕНЗИМЕН
ПРОДУКТ
7 МИЛЕНА ИВАНОВА, СТАНКО СТАНКОВ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА
НАТУРАЛНИ ЗАХАРОЗАМЕСТИТЕЛИ В СЪСТАВА НА СЛАДКАРСКИ
КРЕМОВЕ
8 МИТКО ЛАЛЕВ, НИКОЛАЙ КОЛЕВ, СТАНКО СТАНКОВ, РАДА
ДИНКОВА – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯЙЦА ОТ НОСАЧКИ ХРАНЕНИ С
НАСЕКОМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
12 30 – 13 30 ОБЕДНА ПОЧИВКА
13 30 – 17 00 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ
II-ра сесия
Председател – д-р инж. Кремена Деделянова
9 АНГЕЛ ДЕМЕРДЖИЕВ – ОЦЕНКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
АМБИЕНТНАТА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА В ЗАЩИТНИЯ БУНКЕР НА
ЦИКЛОТРОН TR-24
10 ГАЛИНА ДИМИТРОВА – МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИИ ЗА АНАЛИЗ НА
РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА НА PET- CT СКЕНЕР
11 ВЕРЖИНИЯ ВАРИЙСКА – ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА УСТОЙЧИВИ
ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА
ОБСЕРВАТОРИЯ МУСАЛА КЪМ ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА – БАН
12 КАТЯ ПОПОВА, МАРИЯ МИНЧЕВА – ДИЗАЙН НА АНТИСЕНС
ОЛИГОНУКЛЕОТИД, РАДИОМАРКИРАН С ТЕХНЕЦИЙ-99М СРЕЩУ
РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
13 МАРИЯ МИНЧЕВА, КАТЯ ПОПОВА – РАДИОИЗОТОПИ В
МОЛЕКУЛЯРНАТА БИОЛОГИЯ
14 К. ХАРАЛАМПИЕВ, О. ДИМИТРОВ – МОРФОЛОГИЧНИ И ОПТИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТЪНКИ ФИЛМИ ОТ ЦИНКОВ ОКСИД ПОЛУЧЕНИ
ПО ЗОЛ-ГЕЛ ТЕХНОЛОГИЯ
15 МАРТИН РАЛЧЕВ – 3D ПРИНТИРАНЕ НА ПОЛИМЕРНИ КОМПОЗИТНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
12 ноември 2021
0900ч. – 1230 ч. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ
IІI-та сесия
Председател – д-р инж. Лъчезар Георгиев
16
17
ЙОАНА СТАНКОВА, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – АНАЛИЗ И
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЧРЕЗ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ – АНОТИРАНЕ НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ
НЕВРОННИ МРЕЖИ
18 АДРИАНА НИКОЛОВА-КЕХАЙОВА – МАЛКИТЕ ЯЗОВИРИ В БЪЛГАРИЯ,
ИСТОРИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОБЛЕМИ ПРИ ТЯХНАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
19 НЕДКО НЕДКОВ, ЛЪЧЕЗАР ХРИСЧЕВ – ИЗПЪЛНЕНИе НА СПЕЦИАЛНИ
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ ПО ТЕХНОЛОГИЯТА DEEP MIXING
20 ЛЮБОСЛАВ КОСТОВ – ДИНАМИКА НА ОСНОВНИТЕ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ ПРЕЗ 2021 Г.
21 ТЕОДОР ЪКОВ, ГЕОРГИ ЦОЧЕВ – ИНТЕРНЕТ СВЕТА ХРАМ ЛАЙТ –
БЪРЗИНА И ЛЕКОТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА
22 БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ – ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ
КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАМПАНИИ(КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ)
НА ЕВРО 2020
23 КРАСИНА РАДОМИРСКA – ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА АГРАРНАТА
ИКОНОМИКА В РУРАЛНИТЕ (СЕЛСКИТЕ) РАЙОНИ НА КЮСТЕНДИЛСКА
ОБЛАСТ
24 МОНИКА МОРАЛИЙСКА – СОЦИАЛНO ВЪЗДЕЙСТВИЕ OT
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В ЕВРОПА
25 СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ – ИЗСЛЕДВАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ И ИЗРАБОТКА
НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ НА МАШИНА ЗА БРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА
26 МИХАЕЛА ПАПАРИНОВА – БИОИНФОРМАТИКА
Закриване на конференцията
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Времето за представяне на един доклад е до 20 минути.
Организационният комитет си запазва правото да прави промени в програмата