Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа

Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа

Службата по трудова медицина при НТС – Ямбол,  предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

– Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностни лица по безопасност и здраве при работа във фирмите.

– Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за надопускане на злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
– Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места. – Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ.
– Инструкции за безопасност при работа с машини и съоръжения.
– Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
– Длъжностни характеристики.
– Графици за работа.
– Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.

 

За контакти:

офис гр.Ямбол -8600

ул.Дж.Атанасов 8

тел. 046 66 33 91 и  0886657004

офис гр. Сливен  – 8800

ул.Ст.Караджа 2 ДКЦ 2

тел. 0876779508